Skrivkunskap åk.3 ทักษะการเขียน ป.3

Skrivkunskap åk3, Writing skills ทักษะการเขียน ป.3

  • Artnr: Tk010

Beskrivning av artikel

หนังสือทักษการเขียน ป.3 เป็นหนังสือที่ฝึกให้เด็กแต่งประโยค เขียนและเรียงลำดับเหตุหารณ์ แต่งเรื่องตามจิตนาการของเด็ก ฝึกให้เด็กอ่านจับใจความ เขียนและแสดงความคิดเห็นของเด็ก ฝึกให้เด็กคาดเดาจากเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน สามารถเขียนสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน สามารถเขียนสรุปด้วยแผนภาพ และสามารถแต่งเรื่องากภาพได้