Upplev bok 4 år ชุดสร้างเสริมประสพการณ์ 4 ขวบ

  • Artnr: Th110

Beskrivning av artikel

ชุดสร้างเสริมประสพการณื เหมาะสำหรับเด็กวัย 4 ขวบ 1 ชุดมี 6 เล่ม ประกอบไปด้วย

1. คณิตวิทย์ คิดสนุก ซึงเป็นหนังสือเสริมสร้างความรู้ให้เด็กๆ 

2. ภษาา พาเพลอน เป็นหนังสือสอนภาษาไทย ง่ายๆ สำหรับเด็กวัยนี้

3. สิ่งขอแงต่างๆ รอบการย ให้เด็กได้เรียนสิ่งของต่าง ชื่อสิ่งของต่างๆ

4. ธรรมชาติรอบตัว เป็นหนังสือเกี่ยวกับธรรมชาติ มีรูปภาพและสีสันสดใส เพื่อให้เด็กเข้าใจในธรรมชาติ และ สามารถเรียนชื่อสัตรว์ต่างๆได้ โดยการเห็นรูปภาพ

5. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล สถานที่แวดล้อม

6. เรื่องรางเกี่ยวกับตัวเด็ก