Skrivkunskap åk. 2 ทักษะการเขียน ป.2

Skrivkunskap åk2, Writing skills ทักษะการเขียน ป.2

  • Artnr: TK009

Beskrivning av artikel

หนังสือทักษะการเขียน ป.2  เป็นหนังสือที่ฝึกให้เด็กแต่งประโยค เขียนและเรียงลำดับเหตุหารณ์ แต่งเรื่องตามจิตนาการของเด็ก ฝึกให้เด็กอ่านจับใจความ เขียนและแสดงความคิดเห็นของเด็ก ฝึกให้เด็กคาดเดาจากเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน สามารถเขียนสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน สามารถเขียนสรุปด้วยแผนภาพ และสามารถแต่งเรื่องากภาพได้