Klassificerare รวมคำลักษณนาม

Klassificerare รวมคำลักษณนาม

  • Artnr: TH302 (ISBN:9786162367106)

Beskrivning av artikel

คำนาที่บอกลักษณะสิ่งของต่าง ๆ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่เรียกว่า "ลักษณนาม" นี้ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในฐานะที่ทำให้ผู้อ่าน ผู้ฟัง สามารถเข้าใจและเห็นภาพสิ่งที่ผู้พูด ผู้เขียนกำลังกล่าวถึง ช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และช่วยให้รูประโยคครบถ้วน สละสลวย และเป็การใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง